Общи условия за покупка на „Фронери България“ ЕООД

I. ДЕФИНИЦИИ

1. В тези Общи условия, термините, използвани с главна буква, имат следното значение, освен ако изрично не е уговорено друго:

(a) „Договор“ означава: (i) всяка Поръчка от Купувача, която е приета от Доставчика съгласно настоящите Общи условия, заедно с всички свързани с нея документи, които са част от Поръчката или договорени отделно между Страните в писмена форма и които формират и уреждат договорните отношения между Страните, включително, но не само, настоящите Общи условия, всякакви спецификации, чертежи, скици, схеми, диаграми, изисквания на Купувача за качество и произход и други, както и (ii) всеки писмен договор между Купувача и Доставчика, и всякакви допълнителни споразумения, анекси, приложения, настоящите Общи условия, спецификации, чертежи, скици, схеми, диаграми, изисквания на Купувача за качество и произход и всякакви други документи, които са неразделна част от него.

(b) „Доставчик“ означава българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и негов клон, търговско представителство, място на стопанска дейност и други, които продават и/или доставят стоки и/или предоставят услуги на Купувача.

(c) „Купувач“ означава „ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК: 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София 1220, район Връбница, бул. Ломско шосе 261.

(d) „Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до дадено физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

(e) „Материали на Купувача“ означава всички и всякакви материали, инструменти, матрици, планове, модели, чертежи, данни, производствени средства, и всякакво друго оборудване или материали, предоставени от Купувача на Доставчика или на негови подизпълнители във връзка с изпълнението на Поръчка/ Договор.

(f) „Непреодолима сила“ означава непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер (включително, но не само, природно бедствие (като пожар, наводнение, земетресение, ураган и др.), война, терористични действия, блокада, ембарго, стачка, прекъсване или повреда на електрическата или телефонната мрежа), възникнало след сключването на Договора, удостоверено със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

(g) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия за покупка на Купувача.

(h) „Поверителна информация“ означава всякаква информация, която не е публично достъпна и която се отнася по какъвто и да било начин до дейността на Купувача, независимо дали е на хартиен или електронен носител и дали е обозначена като поверителна, включително, но не само: (i) всякаква техническа и нетехническа информация, търговски тайни и права на интелектуална или индустриална собственост на Купувача или на което и да е лице, свързано с Купувача, (ii) всякакви и всички бележки, анализи, проучвания, прогнози, обобщения или други документи, и (iii) всякаква информация, разкрита от Купувача на Доставчика във връзка със сключването или изпълнението на Договора, или по друг начин по Договора, включително, но не само, техническа, технологична, търговска и организационна информация на Купувача, както и информация, получена от Доставчика при изпълнение на Договора и отнасяща се до Купувача или неговата дейност.

(i) „Поръчка“ означава писмен документ или комуникация, изхождаща от Купувача и отправена към Доставчика за закупуване и доставка на стока или съответно предоставяне на услуга, в която съответния/те Продукт/и е/са индивидуализирани по вид, количество и качество.

(j) „Продукт“ означава: (i) стока, която Доставчикът се е задължил да произведе или да осигури, и да продаде и, ако е приложимо, достави на Купувача и/или (ii) услуга, която Доставчикът се е задължил да предостави на Купувача, въз основа на който и да е Договор.

(k) „Работен ден“ означава всеки ден, в който банките в България са отворени и извършват дейност.

(l) „Срок за проверка“ означава разумен срок след доставката на Продукт, който се определя от обичайно необходимото време за неговата инспекция и проверка на годността му за употреба/ експлоатация.

(m) „Страна“ означава Доставчикът или Купувачът, като двамата заедно се наричат „Страни“.

II. ПОРЪЧКА И ДОГОВОР

2. Всяка Поръчка представлява предложение на Купувача за закупуване и, ако е приложимо, доставка на стоки или предоставяне на услуги от Доставчика. До приемане на Поръчката от Доставчика съгласно тези Общи условия, Купувачът по всяко време може да я оттегли, без да носи отговорност по отношение на Доставчика. С приемане на Поръчката от Доставчика съгласно тези Общи условия, Страните сключват Договор в съответствие с тези Общи условия.

3. Счита се, че Доставчикът приема Поръчката, ако: (i) изпрати писмено потвърждение на Купувача; или (ii) достави който и да е Продукт, съдържащ се в Поръчката. С приемането на Поръчката, Доставчикът потвърждава, че е запознат с тези Общи условия и ги приема.

4. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на всяко предложение за продажба и доставка на Продукти на Купувача без оглед на това дали е отправено от Купувача или от Доставчика, публично или не, както и спрямо всички Договори с предмет продажба и, ако е приложимо, доставка на стоки и/или предоставяне на услуги, сключени между Доставчика и Купувача, и се прилагат вместо общите условия на Доставчика, когато такива са налични. С настоящето Купувачът отхвърля приложимостта към който и да е Договор на каквито и да е общи условия на Доставчика.

5. Доставчикът приема, че Договорът и тези Общи условия съдържат всички уговорки, свързани с покупката и доставката на Продуктите, и по същността си представляват цялото съглашение между Страните и отменят и заменят всички предхождащи или привременни споразумения и уговорки между Страните, независимо дали в писмена или устна форма, които се отнасят до покупката и доставката на Продуктите.

6. В случай, че възникне противоречие или несъответствие между настоящите Общи условия и Договора, посоченото в Договора има предимство пред настоящите Общи условия. Други общи условия на която и да е от Страните, предходни предложения, оферти, прогнозни оценки и друга комуникация, разменена между Страните, нито предходни фактически взаимоотношения между Страните или търговски обичаи, не формират част от Договора.

7. Доставчикът се задължава своевременно да прегледа изискванията на Купувача по отношение на Продуктите и да предупреди незабавно последния в писмена форма за наличието на каквито и да е пречки за надлежното изпълнение на Договора.

III. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

8. Цената и условията за плащане са установени в Договора. Освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните, цената включва всякакви приложими данъци и такси и всякакви разходи на Доставчика за продажба и доставка на съответната стока или предоставяне на съответната услуга (включително, но не само, материали, работа и опаковка), като Доставчикът няма право да начислява никакви допълнителни данъци, такси и разходи (включително, но не само, за палети, контейнери, складиране, транспорт, товарене и разтоварване, застраховка, такса обслужване и др.).

9. Без изрична писмена уговорка за това, Купувачът няма да заплаща транспортни или логистични разходи на Доставчика, и такива разходи са за сметка на Доставчика.

10. Ако Доставчикът се е задължил да извърши сглобяване или инсталиране, всички приложими допълнителни разходи за това са за негова сметка, освен ако друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

11. Освен ако друго не е изрично уговорено между Страните писмено, или предвидено в императивни законови правила, Купувачът е длъжен да плати сумата по всяка издадена от Доставчика във връзка с Договора фактура в срок от 90 (деветдесет) календарни дни, след като Купувачът е получил Продукта и съответната фактура, както и други изискуеми счетоводни и/или транспортни документи (ако такива се изискват) във връзка с изпълнението на Договора. С приемането на Поръчката, Доставчикът потвърждава, че посоченият 90-дневен срок за плащане е необходим с оглед естеството на Продукта и не представлява явна злоупотреба с неговия интерес и не накърнява добрите нрави. Заплащането на транспортни услуги, когато Страните изрично писмено са се уговорили транспортните услуги да са за сметка на Купувача, се извършва след представяне на надлежно оформена товарителница, приемо – предавателен протокол и фактура. Освен ако не е изрично и писмено уговорено друго между Страните, всички дължими суми по Договора се заплащат в лева чрез банков превод по банковата сметка на Купувача, посочена в съответната фактура.

12. Купувачът има право по всяко време да прихваща всяка изискуема и дължима от Доставчика към Купувача сума срещу всяка непогасена сума, дължима от Купувача към Доставчика към съответния момент.

IV. ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ

13. Продуктите се доставят до мястото и в срока, посочени в Договора или допълнително писмено посочени от Купувача. Срокът на доставка е от съществено значение за Купувача. Релевантният момент, към който се преценява дали срокът за доставка е спазен, е моментът на получаване от Купувача на Продуктите, включително всички съпътстващи ги документи, на уговореното място за доставка. Получаването на Продуктите се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол от представители на двете Страни. Подписването на посочения приемо-предавателен протокол от Страните по никакъв начин не ограничава или отменя правата на Купувача да търси отговорност от Доставчика за недостатъци в предоставените/ доставените Продукти.

14. С цел спазване на уговорения срок за доставка, Доставчикът се задължава да държи съответните Продукти в готовност за своевременна спедиция, като се има предвид обичайното време, което се изисква за товарене и изпращане. Доколкото е приложимо към съответния случай, Доставчикът е длъжен да съгласува действията си с посочения от Купувача превозвач.

15. Ако Доставчикът предвижда трудности, които могат да му попречат да извърши дадена доставка навреме или съобразно с договореното, той е длъжен писмено да уведоми Купувача незабавно, както и да предприеме действия с грижата на добрия търговец, за да ограничи до минимум забавата.

16. Доставчикът е длъжен да осигури опаковката и етикетите да съответстват на изискванията, приложими към съответния вид транспорт, както и на всякакви специални изисквания относно опаковане, етикетиране, съхраняване, температурен режим и/или необходимите предпазни мерки, допълнително посочени от Купувача или изискуеми от приложимото законодателство. Разходите за опаковане и етикетиране са за сметка на Доставчика. Доставчикът се задължава да спазва всички приложими нормативни изисквания във връзка с опаковане, етикетиране и превоз на Продуктите в държавите, където са произведени, през които са превозвани и за които са предназначени.

17. В случай на забава по отношение на доставка, както и в случай че Продуктите не са доставени съгласно договореното количество или качество и/или не са придружени от необходимите документи, Купувачът има право да върне на Доставчика всички или част от късно доставените Продукти/ Продукти с недостатъци, като рискът от загуба и повреди, и всички разноски по съхраняването, изпращането и превоза обратно на Продуктите се поемат от Доставчика, и по свое усмотрение: (i) да закупи допълнителни или заместващи Продукти от друго лице и да претендира заплащането от страна на Доставчика на каквито и да е допълнителни разноски, направени от Купувача в тази връзка (включително цената на закупените допълнителни или заместващи Продукти); или (ii) да поиска да му бъдат доставени от Доставчика допълнителни или заместващи Продукти, без заплащане на допълнителна цена, като в този случай Доставчикът е длъжен да използва най-краткия маршрут за доставка (когато това е приложимо) и всякакви разноски в тази връзка са за негова сметка. Без да се ограничават правата на Купувача по предходното изречение, при забава на Доставчика с повече от 10 (десет) календарни дни, Доставчикът дължи на Купувача неустойка в размер на 10% от стойността на забавените Продукти.

18. Всички доставени Продукти трябва да съответстват на посочените в Договора изисквания и стандарти за качество и други условия, посочени от Купувача. Частично или пълно заплащане на цената по Договора преди изтичане на Срока за проверка не представлява приемане на съответните Продукти, а плащане след Срока за проверка не може да се счита за отказ на Купувача от правата му срещу Доставчика във връзка с отговорността на последния за недостатъци и липса на съответствие.

V. РИСК И СОБСТВЕНОСТ

19. Рискът от погиване или повреждане на Продуктите преминава върху Купувача при подписване на приемо-предавателния протокол по т. 13 по-горе, или ако такъв не е подписан, при получаване на Продуктите от Купувача или от негов упълномощен представител, на мястото, на което Продуктите следва да бъдат доставени в съответствие с Договора. Ако Доставчикът се е задължил да извърши сглобяване, инсталиране и/или привеждане в действие на Продукти (доколкото е приложимо), той носи риска до приемането на работата от Купувача или от негов упълномощен представител. Когато предмет на Договора е извършването на транспортни услуги, Доставчикът носи пълна отговорност при разпиляване, повреждане и/или погиване на превозваните стоки от момента на натоварването до момента на предаването им на Купувача и дължи обезщетение в размер на причинените на Купувача вреди.

20. Правото на собственост върху Продуктите преминава от Доставчика към Купувача при подписване на приемо-предавателния протокол по т. 13 по-горе, или ако такъв не е подписан, при получаване на Продуктите от Купувача или от негов упълномощен представител, на мястото, на което Продуктите следва да бъдат доставени в съответствие с Договора.

21. Всички Материали на Купувача остават негова собственост и могат да се използват от Доставчика само за целите на конкретния Договор, във връзка с който са предоставени. Доставчикът е длъжен ясно да отбележи предоставените Материали на Купувача като собственост на Купувача и да ги държи отделно от своето собствено имущество. Доставчикът няма право да мести и/или да предава държането върху тези Материали на трети лица, без предварително да получи изричното писмено съгласие на Купувача в този смисъл. Доставчикът се задължава да използва Материалите единствено за целите на изпълнение на Договора

22. При прекратяване на Договора поради неговото изпълнение или изтичане на срока, или на каквото и да е друго основание, както и във всеки друг момент при поискване от Купувача, Доставчикът е длъжен да върне незабавно предоставените Материали на Купувача в състоянието, в което са били към момента на получаването им, като се отчете нормалното изхабяване и износване на Материалите. Всякакви разноски по връщането на Материалите са за сметка на Доставчика.

VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТЪЦИ И РЕКЛАМАЦИИ

23. Доколкото е приложимо, Доставчикът гарантира качеството на Продуктите за срок от 2 (две) години, считано от датата на получаване на Продуктите от Купувача, както е удостоверена с двустранния приемо-предавателен протокол, подписан от Страни съгласно т. 13 по-горе, освен ако е налице друга изрична уговорка между Страните в писмена форма, или по-дълъг гаранционен срок е предвиден от приложимите законови разпоредби.

24. Купувачът има право по всяко време в рамките на гаранционния срок да съобщи на Доставчика за констатирани недостатъци или несъответствия. В такъв случай Доставчикът е длъжен, по избор на Купувача, незабавно и за своя сметка: (i) да замени дефектен Продукт с друг, който няма недостатъци; (ii) да поправи дефектния Продукт (ако дефектът подлежи на поправка); (iii) да възстанови на Купувача цената на дефектния Продукт, заедно с разноските за продажбата, срещу връщане от Купувача на дефектния Продукт. Алтернативно, Купувачът може да задържи дефектния Продукт и да иска намаляване на цената. Във всички случаи по тази точка 24, Купувачът може да иска и обезщетение за вредите съгласно общите законови правила относно неизпълнение на задълженията.

25. В случаите, в които предоставянето на гаранция не е приложимо, но Доставчикът отговаря за недостатъци съгласно приложимото право, Купувачът може, по свой избор, но за сметка на Доставчика: (i) да върне обратно некачествения Продукт и да иска обратно цената, заедно с разноските за продажбата, (ii) да задържи некачествения Продукт и да иска намаляване на цената, (iii) да поиска Доставчика да отстрани недостатъците за своя сметка или да отстрани недостатъците за сметка на Доставчика, или (iv) при продажбата на родово определени Продукти, да иска предаване на Продукти без недостатъци. Във всички случаи по предходното изречение, Купувачът може да иска и обезщетение за вредите съгласно общите законови правила относно неизпълнение на задълженията.

26. Посочените по-горе средства за защита на Купувача не засягат правото на последния да претендира обезщетение за всички вреди, възникнали вследствие на доставката на Продукти с недостатъци, включително, но не само, разходи за превоз, труд, материали и/или разходи по проверка на качеството, които надвишават разходите за извършването на обичайна проверка, както и всякакви суми, дължими от Купувача към негови клиенти, или разходи за изтегляне от пазара на продукти на Купувача. Ако каквито и да е глоби или други санкции бъдат наложени от държавни или регулаторни органи на Купувача в резултат от предоставянето/ доставката на Продукти с недостатъци, Доставчикът ще обезщети Купувача в пълен размер за такива глоби или други санкции.

VII ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

27. В случай, че в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора от Доставчика бъде създаден какъвто и да е обект на права на интелектуална собственост в завършен или незавършен вид, като например скици, чертежи, дизайни, графики, документация, аудио-визуални произведения и други, включително и ако самият Продукт или част него представлява такъв обект (всички заедно наричани по-нататък „Обекти“ и поотделно „Обект“), Страните се съгласяват, че съответните Обекти ще се считат за създадени по поръчка на Купувача, и Доставчикът е длъжен незабавно да уведоми писмено Купувача за създаването на съответния Обект и да му го предостави. Страните се съгласяват, и Доставчикът се задължава да осигури, че всички права на интелектуална собственост, включително всички имуществени и неимуществени авторски и сродни на тях права и права за заявяване, регистрация и ползване на марки, дизайни, патенти, полезни модели и други, по отношение на такива Обекти, възникват директно за, и да бъдат изключителна собственост единствено на, Купувача, без за това Купувачът да дължи каквото и да е допълнително възнаграждение, плащане или обезщетение на Доставчика или на каквито и да е трети лица, като Страните изрично се съгласяват, че надлежно възнаграждение за тези права е включено в цената на свързания с Обектите Продукт. В случай, че възникването на тези права за Купувача съгласно предходното изречение не е възможно съгласно приложимото право, Доставчикът предоставя на Купувача безсрочно, изключително и неотменимо право да ползва съответните Обекти на територията на целия свят по всякакъв начин и за всякакви цели, включително за целите на търговската дейност на Купувача и свързаните с него лица, без за това Купувачът да дължи каквото и да е допълнително възнаграждение, плащане или обезщетение на Доставчика или на каквито и да е трети лица, като Страните изрично се съгласяват, че надлежно възнаграждение за тези права е включено в цената за свързания с Обектите Продукт. В случай, че приложимото право не допуска отстъпване на безсрочно право на ползване по предходното изречение, Страните се съгласяват, че правото на ползване се отстъпва за максимално допустимия съгласно приложимото право срок и при изтичането му се продължава автоматично за последователни периоди със същата продължителност, освен ако някоя от Страните не възрази изрично и писмено срещу такова продължаване, като във всеки случай Купувачът има правото да ползва съответния Обект до пускането на пазара и реализирането на всички доставени наличности от Продукта, с който е свързан Обектът. Доколкото в Продуктите са вложени, или за създаването им са използвани, права на интелектуална собственост на трети лица, Доставчикът се задължава да получи необходимите лицензии и разрешения от такива трети лица, които да гарантират необезпокояваното ползване на Продуктите от Купувача, и с настоящото ги отстъпва на Купувача съгласно уговореното в предходните изречения. Доставчикът е длъжен да осигури действието на разпоредбите на този чл. 27 в най-пълна степен, като включи необходимите за това разпоредби в писмените договори със съответните физически лица – автори, които участват в създаването на Обектите.

28. В случай, че даден Продукт или част от него е защитен с каквито и да е права на интелектуална собственост на Доставчика или на трети лица, които не са създадени по поръчка на Купувача съгласно т. 27 по-горе, с доставянето на съответния Продукт Доставчикът предоставя на Купувача безсрочно и неотменимо право да ползва този Продукт на територията на целия свят по всякакъв начин и за всякакви цели, включително за целите на търговската дейност на Купувача и свързаните с него лица, без за това Купувачът да дължи каквото и да е допълнително възнаграждение, плащане или обезщетение на Доставчика или на каквито и да е трети лица, като Страните изрично се съгласяват, че надлежно възнаграждение за това право е включено в цената за съответния Продукт. В случай, че приложимото право не допуска отстъпване на безсрочно право на ползване по предходното изречение, Страните се съгласяват, че правото на ползване се отстъпва за максимално допустимия съгласно приложимото право срок и при изтичането му се продължава автоматично за последователни периоди със същата продължителност, освен ако някоя от Страните не възрази изрично и писмено срещу такова продължаване, като във всеки случай Купувачът има правото да ползва съответния Продукт до пускането на пазара и реализирането на всички доставени наличности от Продукта.

29. Всички търговски марки на Купувача остават негова изключителна собственост. В случай, че в изпълнение на Договора Доставчикът поставя търговска марка на Купувача върху някой Продукт и доставя Продукта с така поставената марка, Доставчикът е длъжен да постави марката в съответствие с всички изисквания и указания на Купувача. Доставчикът се задължава да не използва търговските марки на Купувача по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен за поставянето им върху съответните Продукти в изпълнение на Договора и няма право да продава така брандираните Продукти на което и да е трето лице.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

30. Доставчикът се задължава да спазва всички приложими разпоредби на приложимото законодателство за защита на личните данни.

31. Купувачът и Доставчикът потвърждават и се съгласяват, че в процеса на изпълнение на Договора може да обработват Лични данни (включително имена, телефони и адреси за контакт, качество или позиция на представители, пълномощници, служители, длъжностни лица, или лица за контакт на Страните), като, доколкото не следва друго от предмета на Договора и целите на обработката на Лични данни, Страните действат като независими администратори на Лични данни, като всяка една от тях самостоятелно определя целите и средствата за обработването им.

32. В случай, че Страните ще обработват Лични данни в качеството на съвместни администратори или една от Страните ще има качеството на независим администратор на Лични данни, а другата страна – качеството на обработващ Лични данни, Страните се задължават да сключват съответните споразумения по смисъла на чл. 26 и/или 28, пара. 3 от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

33. Договорът може да бъде прекратен по всяко време по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

34. Купувачът има право едностранно да прекрати изцяло или отчасти Договора по всяко време, като изпрати на Доставчика писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, без да е необходимо да излага каквато и да е причина за прекратяването. При едностранно прекратяване на Договора от Купувача съгласно предходното изречение, Доставчикът се задължава, при получаване на предизвестието за прекратяване, да преустанови незабавно всякаква работа по изпълнение на Договора, както и да прекрати, от своя страна, всякакви поръчки и договори с трети лица, свързани с изпълнение на задълженията му по Договора. В случай на прекратяване на Договора по тази т. 34, Купувачът дължи на Доставчика заплащането единствено на направените от последния разумни разноски във връзка с изпълнението на задълженията му по Договора, които в резултат на предсрочното прекратяване на Договора не могат да бъдат възстановени или ограничени, като например разноски, свързани със закупени материали или разходи по трудови правоотношения, при условие, че тези разноски са направени от Доставчика преди получаване на уведомлението за прекратяване на Договора и не надхвърлят по стойност договорената цена на Продуктите. Доставчикът се задължава незабавно и не по-късно от 5 (пет) календарни дни от получаване на предизвестието за прекратяване, да уведоми писмено Купувача за размера на направените от него разноски съгласно предходното изречение. Извън посоченото по-горе, Купувачът не дължи на Доставчика каквото и да е друго обезщетение при прекратяване на Договора съгласно условията на настоящата точка 34.

35. Купувачът има право по всяко време да прекрати Договора едностранно с писмено уведомление до Доставчика с незабавен ефект, без да дължи каквото и да е обезщетение на Доставчика в тази връзка, ако:

(а) по отношение на Доставчика бъде образувано производство по несъстоятелност или бъде подадена молба за откриване на такова производство, или по отношение на Доставчикът бъде открито производство по ликвидация;

(b) настъпи промяна в контрола и/или управлението на Доставчика, която, по усмотрение на Купувача, би могла да окаже неблагоприятно въздействие върху способността на Доставчика да изпълнява своите задължения по Договора, или

(c) в случай на съществено нарушение на Договора от страна на Доставчика. За избягване на съмнение, съществено нарушение е налице, когато, наред с други случаи: (i) Доставчикът не достави Продуктите в срок до 1 (един) месец след изтичане на уговорения срок за доставка; (ii) Доставчикът не поправи недостатък в доставените Продукти в рамките на посочения от Купувача разумен срок; (iii) неизпълнение от страна на Доставчика на задълженията за поверителност, предвидени в т. 50 по-долу; (iv) неизпълнение от страна на Доставчика на задълженията за опазване на доброто име и репутация на Купувача по т. 49 по-долу или на задълженията за спазване на приложими нормативни изисквания и стандарти по т. 51 по-долу; (vi) Доставчикът не изпълни което и да е от задълженията си по Раздел Х от тези Общи условия.

36. При неизпълнение от една от Страните на което и да е от задълженията й по Договора, Договорът може да бъде прекратен с писмено предизвестие от изправната Страна до неизправната Страна, в което изправната Страна описва неизпълнението и изисква то да бъде отстранено в едноседмичен срок, като заявява, че ако неизправната Страна не поправи напълно неизпълнението в този едноседмичен срок, Договорът ще се счита развален с изтичането на едноседмичния срок.

X. СЪОТВЕТСТВИЕ

37. Доставчикът се задължава, по всяко време, да спазва, и да осигури спазването от страна на неговите работници и служители, представители, свързани лица и подизпълнители (според случая), на всички закони и нормативни актове, приложими към изпълнението на Договора и неговата дейност. Доставчикът е длъжен да се снабди с всички необходими лицензии, разрешения и одобрения, необходими, за да може Доставчикът да изпълнява Договора.

38. Доставчикът се задължава да спазва, и да осигури спазването от страна на неговите работници и служители, представители, свързани лица и подизпълнители (както е приложимо), на всички приложими вътрешни политики на Купувача и/или Групата на Фронери („Относими политики на Фронери“), за които Доставчикът или неговите работници и служители, представители, свързани лица и подизпълнители (както е приложимо) са информирани от Купувача към всеки съответен момент, включително Кодекса за поведение на доставчиците на Групата на Фронери (достъпен при поискване от страна на Фронери. При осъществяване на достъп до помещенията или информационните системи на Купувача, Доставчикът се задължава да спазва, и да осигури спазването от страна на неговите работници и служители, представителите, свързаните с него лица и подизпълнителите (както е приложимо), на всички относими политики на Купувача относно неговите обекти или системи (включително, без ограничения, свързани с Безопасността на храните, Здравословни и безопасни условия на труд и Информационна сигурност), съобщени от Купувача на Доставчика или на неговите работници и служители, представители, свързани лица и подизпълнители (според случая).

39. Освен ако друго е предвидено в тези Общи условия или Договора, Доставчикът носи отговорност за всички данъци, такси, налози, разходи, разноски и други суми, дължими във връзка с изпълнение на задълженията му по Договора.

40. Доставчикът е длъжен да спазва приложимото законодателство срещу робството и трафика на хора.

41. Доставчикът се задължава да спазва всички закони за експортен контрол и санкции, наложени от Съвета за сигурност на ООН или който и да е изпълнителен или законодателен орган на САЩ, Европейския съюз, Обединеното кралство или която и да е държава, където Доставчикът има дейност (заедно „Закони за контрол на международната търговия“). В допълнение, Доставчикът:

(a) няма пряко или косвено да доставя стоки или да предоставя услуги на или от (i) която и да е държава (или нейното правителство), която е обект на санкции съгласно Законите за контрол на международната търговия (включително Куба, Иран, Северна Корея, Судан, Сирия или полуостров Крим от Украйна); (ii) което и да е лице, включено в списък на санкционирани лица съгласно Законите за контрол на международната търговия, или което и да е лице, което е пряко или косвено притежавано или контролирано от такова лице (всяко едно от (i) и (ii) наричано „Обект на санкции“);

(b) декларира, че самият той не е Обект на санкции;

(c) където е възможно да се извършва дейност с Обект на санкции при получаване на конкретно одобрение съгласно Законите за контрол на международната търговия, се задължава да извършва такава дейност само с предварителното съгласие на Купувача и със съответното одобрение по приложимите закони; Купувачът може да откаже да участва в каквато и да е дейност по тези Общи условия, свързана по какъвто и да е начин с Обект на санкции или която Купувачът по друг начин прецени (по свое собствено усмотрение), че би представлявала нарушение на приложимите Закони за контрол на международната търговия, без да носи каквато и да е отговорност за това по тези Общи условия и Договора.

42. Доставчикът се задължава да, и да осигури, че неговите работници и служители, представители, свързани лица и подизпълнители (според случая):

(a) спазва(т) всички приложими закони, наредби и други нормативни актове, свързани с борбата срещу подкупите и корупцията, престъпления срещу финансовата система, укриване на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително, но не само, българския Наказателен кодекс („Наказателния кодекс“), и (доколкото е приложимо) българския Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМПИП“) и българския Закон за мерките срещу финансирането на тероризма („ЗМФТ“) (всички заедно наричани “Относими изисквания“);

(b) не извършва(т) каквито и да е дейности, практики или поведение, които биха съставлявали престъпление по Глава Осма, Раздел IV от Наказателен Кодекс, ако са извършени на територията на Република България;

(c) въведе/ат и поддържа(т) валидни през целия срок на действие на Договора свои собствени политики и процедури, включително (доколкото е приложимо) подходящи процедури съгласно ЗМПИП и ЗМФТ, за да осигурят спазването на Относимите изисквания и Относимите политики на Фронери и настоящия Раздел Х, и да ги прилагат, когато е необходимо;

(d) информира(т) писмено и незабавно Купувача за всяко предлагане или искане на недължима финансова или друга облага от какъвто и да е вид, получено от Доставчика или негови работници или служители, представители, свързани лица и подизпълнители (според случая) във връзка с изпълнението на Договора;

(e) уведомява(т) незабавно Купувача (писмено), ако чуждо или местно длъжностно лице заеме ръководна длъжност или бъде наето като работник или служител на Доставчика или придобие пряко или косвено участие в Доставчика, като Доставчикът гарантира, че към датата на Договора няма чужди или местни длъжностни лица, назначени като ръководители, работници или служители или лица, притежаващи пряко или косвено участие в капитала му.

43. Доставчикът се задължава да осигури, че всяко лице, свързано с Доставчика, което извършва услуги или предоставя стоки във връзка с Договора, прави това само въз основа на писмен договор, който задължава и осигурява това лице да спазва задължения, еквивалентни на наложените на Доставчика в настоящия Раздел Х („Относими задължения“). Доставчикът е отговорен за спазването и изпълнението от тези лица на Относимите задължения и е пряко отговорен пред Купувача за всяко нарушение от тези лица на което и да е от Относимите задължения.

44. Доставчикът се задължава да осигури, че неговият персонал (включително всички негови работници и служители, представители, агенти, контрагенти и подизпълнители) спазват този Раздел Х и носи пряка отговорност за нарушение на този Раздел Х от този персонал.

45. Нарушение на настоящия Раздел Х се счита за съществено нарушение на Договора, по отношение на което не се прилага срок за отстраняване и Купувачът може (по свое собствено усмотрение) да прекрати Договора незабавно с известие до Доставчика и без каквато и да е друга отговорност спрямо Доставчика.

46. За целите на настоящия Раздел Х значението на понятието длъжностно лице и наличието на свързаност между лицата, се определя в съответствие с чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс и съответно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. За целите на тази Раздел Х, лице, свързано с Доставчика, включва, но не се ограничава до, всеки подизпълнител на Доставчика.

47. Доставчикът декларира, че той не е извършил каквото и да е нарушение, предвидено в този Раздел Х. Доставчикът се задължава незабавно да уведоми Купувача писмено, ако узнае за каквото и да е нарушение на този Раздел Х.

48. Доставчикът се задължава напълно да обезщети, да защитава и предпазва от отговорност Фронери България, свързаните с него лица и съответните им директори, лица на ръководни длъжности, работници и служители, посредници, представители, дистрибутори, доставчици или клиенти (наричани поотделно „Обезщетявана страна“ и заедно „Обезщетявани страни“) по отношение на всякакви претенции, загуби, разноски, разходи (включително разумни разходи за правни услуги), вреди, имуществени санкции, неустойки, обезщетения, съдебни решения и/или спогодби от какъвто и да е характер и претърпeни или понесени в тежест по какъвто и да е начин от Обезщетяваната страна по повод на, във връзка с или възникнали в резултат на неизпълнение на което и да е от задълженията, посочени в настоящия Раздел Х, от страна на Доставчика (или на негови работници или служители, представители, свързани лица и/или подизпълнители). Настоящият Раздел Х запазва действие и след прекратяване или изтичане на срока на действие на Договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

49. При и по повод изпълнението на Договора, Доставчикът се задължава да полага грижата на добрия търговец за опазване на доброто име и репутация на Купувача, както и да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да ги уронят или да злепоставят Доставчика пред трети лица или негови служители.

50. За срока на действие на Договора и след неговото прекратяване Доставчикът се задължава да не разкрива пред трети лица и да не прави копия, да не размножава или по друг начин възпроизвежда, Поверителна информация, както и да не използва такава информация за цели, различни от тези, свързани с изпълнението на Договора. Доставчикът може да разкрива Поверителна информация по законосъобразно искане от страна на компетентни държавни органи, в обхвата, определен в такова искане. В допълнение, Доставчикът може да предоставя достъп до Поверителна информация на своите работници и служители или на други лица, чийто достъп до Поверителна информация е разумно обоснован поради тяхното участие в изпълнението на Договора. Доставчикът се задължава да осигури, че лицата, на които е предоставен достъп до Поверителна информация съгласно предходното изречение, спазват задълженията за поверителност по тази т. 50, и носи отговорност за каквото и да е нарушение от страна на такива лица на тези задължения за поверителност. В случай, че Доставчикът наруши задълженията за поверителност по тази т. 50, Купувачът има право на неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лв. за всяко нарушение. Всяка неустойка, предявена от Купувача по тази т. 50 се заплаща в рамките на 7 (седем) календарни дни, считано от датата, на която такава претенция е писмено предявена пред Доставчика.

51. При изпълнение на задълженията си по Договора Доставчикът се задължава да спазва всички относими нормативни изисквания и стандарти, приложими към съответния момент във всяка и всички държави, където Продуктите се произвеждат, доставят или ще се използват, или където ще се изпълняват други задължения по Договора, или които са свързани по какъвто и да е начин с производството, опаковането, етикетирането, превоза, вноса, износа или разрешаването на производството или търговията с Продуктите, включително, без ограничение, разпоредбите, забраняващи корупционни и други подобни практики, както и тези, свързани с безопасност на храните, опазване на околната среда, минимална възраст за наемане на работа, минимални трудови възнаграждения, работно време и условия на безопасност на труда, не-дискриминация, имиграция, избор на подизпълнители, правилата, свързани с токсични вещества, опасни материали и електрическо и електронно оборудване.

52. Без да се ограничава действието на следващото изречение, никоя от Страните няма право да прехвърля правата и/или задълженията си (или което и да е от тях) по Договора на трето лице, без предварителното писмено съгласие на насрещната Страна. Независимо от предходното изречение, Доставчикът се съгласява, че Купувачът може свободно да прехвърля правата и/или задълженията си (или което и да е от тях) по Договора на свързано с него лице, без да е необходимо предварителното съгласие на Доставчика.

53. Страните по Договора не отговарят за неизпълнението на задълженията си в случай на Непреодолима сила. Страната, засегната от Непреодолимата сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок от 3 (три) календарни дни от настъпването на Непреодолимата сила. В случай, че Непреодолимата сила продължава повече от 30 (тридесет) календарни дни, всяка от Страните има право да прекрати едностранно Договора.

54. Уведомленията, предизвестията и други съобщения по тези Общи условия или по Договора се считат за валидно направени, ако са в направени в писмена форма, адресирани са до законните представители на Купувача или Доставчика и са предадени на ръка, или изпратени чрез препоръчано писмо с обратна разписка, чрез предплатена куриерска служба с обратна разписка, по факс или по имейл, на адреса на управление/ факса/ имейла, посочени от съответната Страна, или такъв друг адрес, факс номер или имейл адрес, за които съответната Страна е уведомила насрещната Страна в съответствие с разпоредбите на тази т. 54, при условие, че уведомленията във връзка с неизпълнение и/или прекратяване на Договора трябва задължително да бъдат изпращани с препоръчана поща с обратна разписка или предплатен куриер с обратна разписка. Всяко такова съобщение ще се счита за получено от адресата: (а) в момента на предаването, ако се доставя на ръка; (б) на следващия работен ден на мястото, до което е било изпратено, ако е изпратено по факс (при условие, че изпращачът е запазил потвърждението или съобщението за получаване, издадено от машината, от която е бил изпратен факсът, указващо, че той е бил изпратен в своята цялост на факс номера на адресата); (в) при получаване от изпращача на обратната разписка, ако е изпратено с препоръчана поща с обратна разписка или чрез предплатена куриерска услуга с обратна разписка; (г) при изпращане по имейл, при изтичането на 2 часа след времето за изпращане, ако са изпратени преди 3:00 ч. следобед (местно време на местоназначението) в който и да е Работен ден, и при всички останали случаи в 10:00 сутринта (местно време на местоназначението) на Работния ден, следващ датата на изпращане. Всяка от Страните се задължава да уведоми по реда на тази т. 54 насрещната Страна за промяна в заявения адрес, факс номер или имейл адрес. При неизпълнение на това задължение, насрещната Страна няма да носи отговорност за неточно адресиране на комуникацията и всяка фактура, съобщение или уведомление ще се считат за надлежно получени от неизправната Страна на стария адрес, факс номер или имейл адрес.

55. Договорът и тези Общи условия се подчиняват на и следва да се тълкуват в съответствие с правото на Република България.

56. Обявяването на която и да е от разпоредбите на Договора или тези Общи условия за недействителна или негодна за принудително изпълнение не влияе по никакъв начин на действителността или на годността за принудително изпълнение на останалите разпоредби. Страните следва да заменят недействителната или негодна за принудително изпълнение разпоредба с разпоредба, която в най-пълна степен се доближава до икономическия ефект на недействителната или негодна за принудително изпълнение разпоредба.

57. Всички спорове, породени от Договора (включително тези Общи условия) или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешаване от компетентния български съд в град София.

MILKA, OREO and TOBLERONE are trademarks of the Mondelez International Group, used under license

BOSS, NIRVANA, MAGNUM, FAMILIA, FAMILIA HIT, FAMILIA GALAXY, ALOMA, PIRULO and NESQUIK are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A, Vevey, Switzerland, used under license