Правила за вътрешно подаване на сигнали и за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения във „Фронери България“ ЕООД

Изготвил:

Милена Пешина

Одобрена от:

Управител

За когото се касае:

Всички служители

В сила от:

01.12.2023 г.

Следваща редакция:

01.12.2026 г.


Версии

Версия

Автор

Дата

Описание

1.0

Милена Пешина

30.11.2023

изготвяне на документа

Одобрения

Одобрил

Дата

Живко Колев, Управител

30.11.2023


1. Предназначение и цел

„Фронери България“ ЕООД", ЕИК 204185210 („Фронери България“) е задължен субект по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“) и като такъв е длъжно да създаде канал за вътрешно подаване на сигнали.

Настоящите Правила на „Фронери България“ ЕООД за вътрешно подаване на сигнали и за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Правилата“) са приети в изпълнение на задълженията на Фронери България по Закона и имат за цел да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за вътрешно подаване на сигнали.

2. Кой може да подаде сигнал

Вие имате право да подадете сигнал за нарушение или публично да оповестите информация за нарушение, станало Ви известно в качеството Ви на:

(а) Работник или служител на Фронери България или друго лице, което работи по граждански договор с Фронери България или полага наемен труд за Фронери България, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

(б) доброволец или стажант във Фронери България;

(в) съдружник, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на Фронери България;

(г) лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици, които са в правоотношение с Фронери България;

(д) кандидат за работа във Фронери България, участвал в подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

(е) лице, което към датата на подаване на сигнала или публичното оповестяване на информация е с прекратено трудово, гражданско или служебно правоотношение с Фронери България, за нарушения, станали му известни в рамките на трудовото, гражданското или служебното правоотношение;

(ж) всякакво друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;

(всяко такова физическо лице наричано по-долу „Сигнализиращо лице“).

Защита по настоящите Правила се предоставя на Сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

Лице, подаващо сигнал за нарушение чрез вътрешния канал по смисъла на настоящите Правила, има право на защита, при условие, че едновременно: (а) е имало основателни причини да счита, че подадената информация за нарушение е била вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в материалния обхват на настоящите Правила (моля, вижте т. 3 по-долу), и (б) е подало сигнал в съответствие с настоящите Правила и по указания в тях ред.

3. За какви нарушения може да бъде подаден сигнал

По реда на тези Правила могат да бъдат подавани сигнали за нарушения (и за опити за прикриване на нарушения), които попадат в обхвата на Закона , включително, но не само изброените по-долу, и които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени във Фронери България :

(а) нарушения на българското и европейското законодателство в областта на, наред с други:

i) обществените поръчки;

ii) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

iii) безопасността и съответствието на продуктите;

iv) опазването на околната среда;

v) безопасността на храните и фуражите;

vi) общественото здраве;

vii) защитата на потребителите;

viii) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

ix) сигурността на мрежите и информационните системи;

(б) нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз – измама и всяка друга незаконна дейност, засягаща материален интерес;

(в) нарушения на правилата на вътрешния пазар на Европейския съюз – свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

(г) нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

(д) извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

(е) нарушения на българското законодателство в областта на:

i) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

ii) трудовото законодателство.

Можете да подадете сигнал за нарушение в срок до 2 (две) години, считано от момента на извършването на нарушението . В случай, че подадете сигнал за нарушение, извършено преди повече от 2 (две) години, производство по разглеждане на сигнала и предприемане на последващи действия няма да бъде образувано.

Фронери България няма да разглежда сигнали, които не попадат в обхвата на Закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

По реда на тези Правила Фронери България няма да разглежда жалби, сигнали или други искания, независимо как са озаглавени, чрез които се търси единствено защита на лични права, без значение от наличието или липсата на трудов договор. По реда и условията на Закона и тези Правила могат да се разглеждат само сигнали за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, които застрашават и увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз. Предвид на това, по реда на Закона и тези Правила ще бъдат разглеждани само сигнали, чрез които се търси защита на обществения интерес, независимо дали са засегнати и лични права и интереси на сигнализиращото лице.

4. Канали за подаване на сигнали

В изпълнение на Закона Фронери България е създало вътрешен канал за подаване на сигнали . Това не ограничава възможността за подаване на сигнали посредством друг вид канал съгласно Закона.

Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) поддържа канал за външно подаване на сигнали . Повече информация за този канал можете да откриете в т. 8 от настоящите Правила.

Лицата, подаващи сигнали, могат да използват следните начини за сигнализиране: вътрешния канал за подаване на сигнали във Фронери България, външния канал за подаване на сигнали, поддържан от КЗЛД или публично да оповестят информация за нарушения. Лицата могат да избират начина на сигнализиране, като един, комбинация от два начина или и трите начина едновременно.

5. Вътрешен канал за подаване на сигнали

5.1. Как се подава сигнал вътрешно

Надяваме се, че в повечето случаи Вие ще можете да споделите притесненията си относно нарушението, което сте установили, с Вашия пряк или със съответния компетентен ръководител. Можете да ги уведомите лично или да изпратите съображенията си в писмена форма. Тези служители биха могли да намерят бързо и ефективно решение на предполагаемия проблем. В някои случаи те ще отнесат въпроса до Мениджър Човешки ресурси, до Управителя на Фронери България или до компетентния директор в Групата, към която Фронери България принадлежи.

Когато въпросът е по-сериозен или когато смятате, че Вашият пряк или съответният компетентен ръководител не е реагирал на Вашето безпокойство, както и ако решите, че по каквато и да било причина това не са служителите, към които трябва да се обърнете, Вие имате възможност да използвате установения с тези Правила канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

Фронери България е възложило функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нарушения, като част от установения с тези Правила канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, наМилена Пешина. В случай на сигнали срещу Милена Пешина, функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали се изпълняват от определения резервен служител Антон Димитров (всяко лице по този параграф наричано по-долу „Служител, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали“).

Сигнал може да бъде подаден до Фронери България по който и да е от следните начини:

(а) писмено – на адрес: гр. София 1220, район „Връбница“, бул. „Ломско шосе“ № 261, или по имейл на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в двата случая адресирано на вниманието на Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали;

(б) устно – по телефона на следния телефонен номер: 02 9375580,който е достъпен в рамките на работното време, установено от Фронери България от 9:00 часа до 17:30 часа, или

(в) чрез лична среща, поискана от Сигнализиращото лице със Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, в уговорен с него подходящ срок.

За подаването на писмен сигнал можете да използвате формуляра за подаване на сигнал по образец, утвърден от КЗЛД и приложен като Приложение № 1 към тези Правила, като следва да попълните само Части I-V включително и да се подпишете.

В случай, че подавате писмен сигнал без да използвате формуляра, приложен като Приложение № 1 към тези Правила, писменият сигнал задължително следва да съдържа следната информация: (а) трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв; в случай, че сигналът се подава от пълномощник, следва да се приложи изрично писмено пълномощно, без нотариална заверка на подписа в оригинал; (б) в какво качество съгласно т. 2 от Правилата, Сигнализиращото лице подава сигнала; (в) имената на лицето, срещу което се подава сигнала и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то е известно; (в) конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и дата/период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на Сигнализиращото лице; (г) опис на приложените доказателства; (д) лица, които могат да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация; (е) дата на подаване на сигнала; (ж) подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Устният сигнал, подаден на горепосочения телефон, се документира чрез попълване от Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, на формуляра, приложен като Приложение № 1, като Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, ще Ви предложи да подпишете формуляра при желание от Ваша страна и ще отбележи Вашето съгласие или отказ на съответното място във формуляра. Подписът Ви следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 (седем) дни след поканата.

Когато подавате сигнал чрез лична среща със Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, сигналът ще се документира чрез попълване на формуляра, приложен като Приложение № 1 към тези Правила, от този служител, който ще Ви предложи при желание от Ваша страна да подпишете формуляра. Независимо от начина на подаване на устния сигнал, Вие сте длъжни да се идентифицирате и да посочите данни за обратна връзка с Вас.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Ако в подадения сигнал има пропуски, в 7-дневен срок от получаването на сигнала ще Ви бъде изпратено съобщение за отстраняването им. При неотстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от съобщението, сигналът няма да бъде разгледан и ще Ви бъде върнат.

Всеки подаден сигнал се регистрира от Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали. Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали , завежда сигнала в общата система за документооборот на Фронери България. За всеки подаден сигнал, попадащ в обхвата на Закона, Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, получава Уникален идентификационен номер (УИН), който се генерира от сайта на КЗЛД.

В 7-дневен срок от датата на получаване на сигнала, Вие ще получите писмено потвърждение за това, че сигналът Ви е получен, като ще Ви бъде предоставена информация за УИН на сигнала и датата на регистрирането му, както и за собствения входящ номер от общата информационна система за документооборот на Фронери България. Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от Вас. При подаването й се посочва получения за сигнала УИН.

Вие можете да посочвате нова или непосочена при подаването на сигнала информация допълнително. При подаването на такава допълнителна информация следва да посочвате получения за сигнала УИН.

5.2. Анонимни сигнали

По реда на тези Правила няма да бъде образувано производство по анонимни сигнали .

5.3. Водене на регистър на сигналите и съхранение на сигналите

Всеки получен сигнал се вписва в регистър, който не е публичен. Регистърът се изгражда въз основа на утвърдения от КЗЛД "Модел на Регистър на сигналите", представляващ Приложение № 2 към тези Правила.

Отговорно лице за водене на регистъра е Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали.

Регистърът съдържа информация за: (а) Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, който е приел сигнала; (б) датата на подаване на сигнала; (в) засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала; (г) обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено; (д) връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването й в процеса на обработване на сигнала; (е) информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето й; (ж) предприетите последващи действия; (з) резултатите от проверката по сигнала; (и) периода на съхраняване на сигнала.

Информацията, вписана в регистъра, се съхранява по начин, който гарантира нейната поверителност и сигурност.

5.4. Извършване на проверка от Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали. Последващи действия по сигнала

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Регистрират се, но не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона (вж. т. 3 по-горе) и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, ще Ви бъдат върнати с указание за поправка на твърденията и за отговорността, която носите за набеждаване.

Получените сигнали се обработват по сигурен начин, гарантиращ поверителността на самоличността Ви и на всяко друго лице, посочено в сигнала и са достъпни само за Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали на Фронери България. Постъпилият сигнал и всяка информация, свързана с него, е строго поверителна.

След подаване и регистриране на сигнала, Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, прави вътрешна проверка, като разглежда наличната информация и при нужда може да изиска допълнителни сведения от Вас или от трети лица. Възможно е да се наложи да присъствате на допълнителни срещи, за да предоставите необходимата допълнителна информация.

При определени обстоятелства, предвидени в приложимото законодателство, Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, е длъжен за препрати сигнала към КЗЛД, заедно с цялата събрана документация по него. В случай на такова препращане, Вие като сигнализиращо лице ще бъдете уведомени.

Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, е длъжен да изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения, и да събере и оцени посочените от него доказателства. На лицето, срещу което е подаден сигналът, задължително се предоставя възможност да направи възражение по доказателствата в 7-дневен срок, при спазване на Вашата защита като сигнализиращо лице. Засегнатите от сигнала лица могат да представят и посочат и нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката.

В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, предприема някое от следните действия:

(а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на Фронери България;

(б) изготвя становище, в което предлага на управителите на Фронери България предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

(в) насочва Ви към компетентните органи, когато се засягат Вашите права;

(г) препраща сигнала на КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от страна на КЗЛД в качеството й на централен национален орган за външно подаване на сигнали (вижте т. 8 по-долу за повече информация), като за препращането ще бъдете уведомени предварително;

(д) в случай че сигналът е подаден от служител на Фронери България срещу Фронери България като негов работодател, Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, ще насочи лицето, подало сигнала, към едновременно сигнализиране на КЗЛД.

В случай, че изнесените в сигнала факти се потвърдят, въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, за конкретни мерки (съгласно буква „б“ по-горе), Фронери България ще предприеме действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, изготвя индивидуален доклад, в който ще бъде описана накратко информацията от сигнала, предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала. Докладът ще бъде съобщен както на Вас като сигнализиращо лице, така и на засегнатите лица.

В срок не по-дълъг от 3 месеца, считано от датата на потвърждаване на получаването на сигнала, Служителят, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, ще Ви предостави обратна информация за предприетите действия по сигнала Ви.

При постъпили множество сигнали се разглеждат с приоритет тези, отнасящи се за по-тежки нарушения.

Проверката се прекратява в следните случаи:

(а) Когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия. При прекратяване на това основание, можете да подаде сигнал в КЗЛД.

(б) По повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия. При прекратяване на това основание, можете да подаде сигнал в КЗЛД.

(в) Когато се установят данни за извършено престъпление – в тази хипотеза сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

6. Конфиденциалност. Обработване на лични данни

Фронери България предприема мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения и за защита на самоличността Ви и на всяко друго лице, посочено в сигнала. Достъп до тази информация се осигурява единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Разкриването на самоличността Ви или на информацията, свързана с подадените сигнали, се допуска само при Ваше изрично писмено съгласие, с изключение на случаите, в които разкриването на тази информация е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства. В тези случаи, в които Фронери България е задължено да разкрие информацията, преди разкриването на самоличността Ви или на информацията, свързана с подадените сигнали, Фронери България ще Ви уведоми писмено и мотивирано за необходимостта от разкриването, освен ако с това се застрашава разследването или съдебното производство.

При подаването на сигнал, Вие следва да предоставите определени лични данни. Производство по регистриране, разглеждане и предприемане на последващи действия по анонимни сигнали не се образува. Всякакво обработване на лични данни, извършено по силата на настоящите Правила, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, както и със Закона за защита на личните данни. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават без ненужно забавяне.

Успешното разследване на случая може да се окаже много по-трудно – и дори невъзможно – без получаването на допълнителна информация от Вас. Трудно е и да се установи в каква степен Вашите твърденията са достоверни и доколко разкриването им е от полза за обществото. Служителите, които са споделили алармираща информация и се опасяват от евентуално отмъщение, в случай че самоличността им бъде разкрита, трябва да са напълно спокойни, че Фронери няма да толерира никакви прояви на преследване или агресивно отношение към служителите, които са повдигнали въпроси, чието решаването е в интерес на цялото общество (вижте също т. 7. по-долу).

7. Защита на Сигнализиращите лица и защита на засегнатите лица

Напълно разбираемо е, че лицата, които подават сигнали за установени нарушения, понякога се притесняват за възможните последствия за самите тях. Фронери България си поставя за цел да насърчава откритостта и да подкрепя онези, които в рамките на настоящите Правила проявяват истинска загриженост в полза на обществото.

Съгласно Закона Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или която е публично оповестена, или за достъпа до нея, при условие, че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление. Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие, че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.

По отношение на Сигнализиращите лица са забранени каквито и да е ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на (но не ограничено до):

(а) временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лицето полага наемен труд;

(б) понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

(в) изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;

(г) отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

(д) отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;

(е) прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

(ж) принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

(з) пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;

(и) отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;

(й) предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;

(к) вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

(л) включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);

(м) предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

(н) прекратяване на лиценз или разрешение;

(о) насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

В случай на нарушаване на забраната за репресивни мерки, Сигнализиращото лице има право да поиска обезщетение за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Ако смятате, че сте били обект на подобно ответно действие, Вие трябва да го доведете до знанието на Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали.

Никой нает на работа във Фронери България не трябва да заплашва или да отмъщава по какъвто и да било начин лицата, подали сигнали за нарушения. Всеки, който е проявил такова отношение, ще бъде обект на дисциплинарни мерки, включително уволнение.

В същото време Фронери България няма да толерира подаването на сигнали, които са неверни или злоумишлени.

Лицето, срещу което е подаден сигнал или публично е оповестена информация, се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес, както и от презумпцията за невиновност, включително да бъде изслушано, и от правото си на достъп до отнасящите се до него документи.

Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че Сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация или публично е оповестило невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.

8. Външно подаване на сигнал

Целта на настоящите Правила е да уреди вътрешен механизъм за подаване на сигнали, разследване и отстраняване на всяко неправомерно поведение на работното място. В повечето случаи не би трябвало да Ви се наложи да алармирате когото и да било извън Фронери България.

Докато в някои редки случаи може да се окаже необходимо да разкриете Вашите опасения пред външен орган, твърде рядко (ако изобщо се случи) ще бъде уместно да ги разкриете пред медиите. Следва да се има предвид, че медийните организации имат свои собствени търговски интереси и съвсем не са органите, които могат да се ангажират с решаването на установени нарушения.

Ако все пак имате намерение за външно подаване на сигнал, следва да имате предвид, че централният национален орган за външно подаване на сигнали е КЗЛД .

Можете да подадете сигнал в КЗЛД по един от следните начини:

(а) Лично на хартиен носител – на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 .

(б) По пощата на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни. При подаване на сигнал по този начин, той трябва да е подписан със саморъчен подпис.

(в) Устно – на място в КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

(г) На електронната поща на КЗЛД – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

(д) ВАЖНО! При подаване на сигнал по този начин, той трябва да бъде оформен като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Сигнали, които са сканирани или снимани, и подадени на електронната поща, но неподписани с КЕП, не се разглеждат от КЗЛД.

(е) Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерство на електронното управление (https://edelivery.egov.bg/).

На интернет страницата на КЗЛД (https://www.cpdp.bg/) ще откриете допълнителна информация относно външното подаване на сигнали.

9. Общи разпоредби

Целите на настоящите Правила са:

(а) Да насърчи служителите да съобщават за установените или предполагаеми нарушения във възможно най-кратки срокове;

(б) Да увери служителите, че основателната загриженост ще бъде разгледана със цялата сериозност и случаят ще бъде внимателно разследван, както и че изискванията за поверителност ще бъдат спазвани винаги и навсякъде;

(в) Да предостави на служителите насоки относно начина на разкриване на техните опасения/установени нарушения; и

(г) Да увери служителите, че всеки може да повдигне какъвто и да било въпрос, попадащ в обхвата на настоящите Правила, добросъвестно и в защита на обществения интерес, без да се страхува от репресии, дори и когато се окаже, че неправилно е преценил ситуацията.

Настоящите Правила следва да се четат във връзка със съответното приложимо законодателство и указания на КЗЛД.

Всеки, който работи за или от името на Фронери България, бива насърчаван да съобщава за всякакви и всички установени/предполагаеми нарушения така, както това се изисква от настоящите Правила.

Всички работници и служители на Фронери България са длъжни да познават и разбират не само насоките, съдържащи се в тези Правила, но и ценностите, върху които те лежат. Знанието и разбирането не са достатъчни. Всеки служител има задължението да спазва буквата и духа на тези Правила и да помага на своите колеги в тази насока.

Настоящите Правила са утвърдени със заповед от 30.11.2023 г. на Управителя на Фронери България и влизат в сила, считано от 01.12.2023 г.

Фронери България си запазва правото да преразглежда и при необходимост да изменя и допълва настоящите Правила, без да е необходимо предварително да уведомява служителите си. Без да се ограничава горното, Фронери България ще извършва най-малко веднъж на три години преглед на настоящите Правила, анализ на практиката по прилагането на Закона и при необходимост ще актуализира Правилата. Изменения и допълнения на настоящите Правила се извършват само писмено по реда на тяхното приемане.

10. Последици от проявена недобросъвестност

Нашето работно отношение към всеки отделен случай е, че сигналът за нарушение е подаден правилно и по съответните допустими причини, дори и да установим по-късно, че при докладването е допусната грешка. Ако установим, обаче, че Сигнализиращото лице е подало лъжлив сигнал злонамерено или го е подало с оглед на лична изгода, лицето ще бъде обект на дисциплинарно наказание в съответствие с приложимото законодателство. Наказанието може да варира от устно предупреждение до прекратяване на трудовото правоотношение дори и служителят да няма предишни наказания. В допълнение, в случай на съзнателно подаване на сигнал с невярна информация, на лицето може да бъде наложена глоба в размера и по реда, предвиден в Закона. В допълнение, на лицето може да бъде търсена наказателна отговорност за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

11. Контакти

За каквито и да било въпроси и разяснения относно съдържанието на настоящите Правила, свържете се със Служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали.


Приложение 1:

Формуляр за регистриране на сигнал

1

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регистрационен индекс и дата

…….……..………/………….……………… г.

(попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

за подаване на информация за нарушения съгласно ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ВАЖНО! Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на стр. 5 и 6.

Попълва се от служителя, приел сигнала

УИН

Дата

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)

Начин на подаване

писмен

устен

лично

чрез пълномощник

ДАННИ ЗА служителя, приел и регистрирал сигнала

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Длъжност

Месторабота Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец за подаване на сигнал

ЧАСТ I. ДАННИ ЗА СигналИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Данни за контакт

Област

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронна поща (ако има такава)

В качеството му на

работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

доброволец или стажант;

съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст[1].(моля посочете)………………………………………………………………………

част II. Срещу коГо се подава сигналЪТ

идентификация(при сигнал срещу физическо лице)

Име

(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)

МЕСТОРАБОТА Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

идентификация(при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)

Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

част III. Данни за нарушението

1. Нарушението е свързано с (отбележете областта на нарушението)

нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на:

обществените поръчки;

финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

безопасността и съответствието на продуктите;

безопасността на транспорта;

опазването на околната среда;

радиационната защита и ядрената безопасност;

безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

общественото здраве;

защитата на потребителите;

защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

сигурността на мрежите и информационните системи;

нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

нарушение, свързано с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

нарушения на българското законодателство в областта на:

правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

трудовото законодателство;

законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО

Дата/ Период

3.ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО

(конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено)

4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

част IV. ЛИЦА, различни от сигнализиращото лице,

НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

(ако са известни към момента на подаване на сигнала)

лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

лица, които са свързани със сигнализиращото лице [2] и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

Качество на лицето

(колега, роднина без ограничение в степените,юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст )

Име (за физически лица)

(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)

Наименование (за юридически лица)

Код по Булстат/ ЕИК

Представлявано от

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронен адрес (ако има такъв)

част V. ЛИЦА, КОИТО могат ДА потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация

Име (за физически лица)

(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)

Наименование (за юридически лица)

Код по Булстат/ ЕИК

Представлявано от

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронен адрес (ако има такъв)

настоящият сигнал е подаден по вътрешен канал:

(попълва се само при подаване на сигнал до КЗЛД)

да

не

ПОКАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СИГНАЛА от сигнализиращото лице

(отбелязва се от служителя, приел и регистрирал сигнала)

Съгласие

отказ

сИГНАЛът Е ПРИЕТ и регистриран ОТ:

………………………………………………………………………………..………………………………

(име на служителя)

ДЛЪЖНОСТ:………………………………………………………………………………………………

ДАТА: ........................ ПОДПИС: ..........................................

Сигнализиращо лице/пълномощник:

…………………………………………………………….………………………………………………….

(име )

Вашият сигнал подлежи на проверка за достоверност на основание чл. 15, ал. 6 от ЗЗЛПСПОИН, вкл. по отношение на неговия автор (сигнализиращото лице). Когато има основателни съмнения във връзка със самоличността на сигнализиращото лице (вж. Част I от този формуляр), служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността му.

Ако се установят неверни или заблуждаващи твърдения за факти и/или след проверката се установи, че лицето, за което се твърди, че е подало този сигнал, не е неговият автор, сигналът и материалите по него ще бъдат препратени на Прокуратурата на Република България по компетентност.

ДАТА: .................... ПОДПИС: ..........................................

Обща информация и указания за попълване:

1. Настоящият формуляр служи за регистриране на сигнали за нарушения чрез канал за вътрешно и/или външно подаване на сигнал.

• „Вътрешно подаване на сигнал“ (пред задължените субекти по чл. 12 от ЗЗЛПСПОИН [3]) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект в частния или публичния сектор.

• „Външно подаване на сигнал“ (пред КЗЛД) е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи, съгласно ЗЗЛПСПОИН.

2. При попълването на формуляр, подаден до КЗЛД като външен канал, задължително се отбелязва дали сигналът е подаден и по Вътрешен канал.

3. ВАЖНО! Формулярът е предназначен за служебно ползване при регистрирането на сигнал от служителите, определени от задължените субекти, да отговарят за приемането и регистрирането на сигнали. Формулярът може да се ползва и от сигнализиращите лица като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

4. Формулярът е предназначен и за случаите на устно подаване на сигнал. В тези случаи служителят, определен да отговаря за приемането и регистрирането на сигнали, документира сигнала чрез попълване на формуляра. След попълване на формуляра служителят предлага на сигнализиращото лице да го подпише при желание от негова страна и отбелязва неговото съгласие или отказ на съответното място във формуляра, като проверява неговата самоличност чрез представяне на документ за самоличност. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

5. Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка), чрез канал за вътрешно подаване на сигнал или канал за външно подаване на сигнал, или публично оповестили информация за нарушения в работен контекст.

6. При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното по т. 5 в оригинал.

За служителя, приемащ и регистриращ сигнали:

7. Получаването на Уникален идентификационен номер (УИН) е задължително при регистриране на сигнали за нуждите на канала за вътрешно подаване на сигнали. УИН се генерира от сайта на КЗЛД. За получаването на УИН служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнали, избира опция „Получаване на УИН“, след което въвежда следната информация:

• Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;

• Идентификационни данни на служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала;

• Предмет на сигнала (съответните области на нарушение);

• Начин на получаване (писмено или устно).

8. В указания от закона срок на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.

9. Регистрират се всички подадени сигнали, попадащи в обхвата на приложното поле на чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН. Не се регистрират с УИН сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на задължения субект.

10. По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

11. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

12. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

За сигнализиращото лице:

13. Настоящият формуляр може да се ползва от сигнализиращото лице като образец за подаване на сигнал. В този случай сигнализиращото лице попълва само Част I – V включително.

14. В законоустановения срок след регистриране на сигнал, на сигнализиращото лице се предоставя информация за регистриране на сигнала и неговия УИН и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН.

15. Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация във връзка със сигнала може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

16. Моля имайте предвид, че:

  • По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
  • Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗЗЛПСПОИН.


Приложение № 2

2[1] Съгласно §1, т. 4 от ДР на ЗЗЛПСПОИН - „Работен контекст” са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

[2] Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН -“Лица, свързани със сигнализиращото лице” са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените

[3] Задължени субекти

Чл. 12. (*) (1) Задължени субекти по този закон са:

1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;

2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;

3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

MILKA, OREO and TOBLERONE are trademarks of the Mondelez International Group, used under license

BOSS, NIRVANA, MAGNUM, FAMILIA, FAMILIA HIT, FAMILIA GALAXY, ALOMA, PIRULO and NESQUIK are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A, Vevey, Switzerland, used under license